Kniha Úspešné kojení

€9.00

,,Neexistuje jediný osvedčený recept, ktorý zaručí úspešné dojčenie. Hoci je dojčenie
inštinktívne, ide o citlivý multifaktoriálny proces. Úspešné dojčenie závisí nielen od
fyziologických faktorov, ale aj od sociálnych, psychických podmienok matky a od jej
sebaúčinnosti.''
Obsah monografie je rozdelený do šiestich kapitol, ktoré sa  členia na podkapitoly. Prvá
kapitola sa zaoberá významom dojčenia pre dieťa, matku a ich vzťahovú väzbu ako aj jeho
ekonomickým a enviromentálnym benefitom. Druhá kapitola popisuje manažment dojčenia,
zvlášť manažment vo včasnom popôrodnom období, zaoberá sa technikami dojčenia,
indikátormi efektívneho dojčenia ako aj odstriekavaním a uskladňovaním materského mlieka.
Tretia kapitola sa venuje problémom pri dojčení a ich riešeniu. Štvrtá kapitola sa zameriava
na niektoré významné faktory súvisiacimi s dojčením ako prípravou na dojčenie
v prenatálnom období, podporou bondingu po pôrode, rooming in starostlivosťou a
psychosociálnou podporou. Piata kapitola prináša poznatky o sebaúčinnosti matiek,
prezentuje teóriu sebaúčinnosti a podrobnejšie vysvetľujeme sebaúčinnosť matiek vo vzťahu
k dojčeniu. Šiesta kapitola s názvom „Skúmanie skúsenosti žien s dojčením, ich sebaúčinnosť
a súvisiace prediktory“ zaznamenáva ciele a hypotézy výskumnej štúdie, opis výskumného
súboru, metodiku, výsledky a diskusiu. V závere sú zhrnuté výsledky štúdie a navrhnuté
odporúčania pre prax, ktoré by mohli byť východiskom pre tvorbu štandardných postupov
v problematike dojčenia, čím sa zabezpečí poskytovanie komplexných a jednotných
informácií zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí poskytujú prenatálnu, intrapartálnu
a postpartálnu starostlivosť s cieľom podpory úspešného dlhodobého dojčenia
s rešpektovaním odporúčaní WHO/UNICEF.

Kategória Knihy