Čo je to rooming in starostlivosť?

V minulosti bolo odlučovanie dieťaťa od matky bežné, kedy starostlivosť o novorodenca prebrala novorodenecká sestra. Tento typ starostlivosti o novorodenca sa potvrdil ako neefektívny a mal mnoho negatív. Novorodenci boli v minulosti prinášaní k matkám len v čase dojčenia v pravidelných trojhodinových intervaloch v krátkom trvaní. Takáto separácia mala negatívny vplyv na spustenie laktácie a ovplyvňoval aj dlhodobé dojčenie.

Jedným z 10 krokov the Baby Friendly Hospital Initiative je rooming in. Rooming in znamená, že novorodenec aj matka sú počas celej doby hospitalizácie na tej istej izbe a plnú starostlivosť o dieťa preberá matka hneď po pôrode. Počas hospitalizácie v systéme rooming in je novorodenec od matky separovaný len minimálne, čo podnecuje matku k samostatnej starostlivosti o dieťa a tým pomáha získaniu istoty a rýchlemu osvojeniu si zručností. Systém rooming in ovplyvňuje spustenie laktácie a znižuje mieru výskytu popôrodnej depresie.

Blízkosť matiek a ich detí a ich interakcia počas skorého popôrodného obdobia sú dôležité pre produkciu materského mlieka a úspešnosť dojčenia. Rooming in starostlivosť zahŕňa hospitalizáciu matky spolu s dieťaťom na rovnakej izbe hneď po pôrode po celú dobu pobytu v nemocnici. Štúdie zistili, že miera výlučného dojčenia pred prepustením z nemocnice bola výrazne nižšia v skupine s tradičnou separačnou starostlivosťou o novorodencov, kde novorodenci boli hospitalizovaní na neonatologickom oddelení a s matkami boli v kontakte len v čase dojčenia.  

Aký je rozdiel v systéme starostlivosti novorodeneckými sestrami so separáciou novorodenca od matky a rooming in ako prediktor efektivity dojčenia? Matky, ktoré výlučne dojčili svoje deti pri prepustení z nemocnice v starostlivosti rooming in je o 41 % viac ako matiek, ktoré boli od svojho dieťaťa počas hospitalizácie separované a dieťa väčšinu hospitalizácie trávilo na novorodeneckom oddelení.